LAA´s traditioner

LAA´s traditioner

På samma sätt som de 12 stegen leder varje individ i dess strävan till personlig tillväxt och andlig utveckling, redogör de 12 traditionerna för gruppens ändamål och principer. Erfarenheten visar att sammanhållningen i LAA är beroende av dessa traditioner.

 1. Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand. Personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i LAA.
 2. För vår grupps syfte finns endast en högsta auktoritet, en älskande Högre Kraft som visar sig i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte.
 3. Enda villkoret för medlemskap i LAA är en önskan att tillfriskna från kärleksmissbruk.
 4. Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller LAA i sin helhet.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte. Att föra budskapet vidare till de kärleksmissbrukare som fortfarande lider.
 6. Vår LAA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag så att problem med pengar, äganderätt eller anseende avleder oss från vårt huvudsyfte.
 7. Varje LAA-grupp bör vara självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
 8. LAA bör alltid förbli icke-yrkesmässigt, men våra serviceorgan kan anställa personal för särskilda uppgifter.
 9. LAA som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för särskilda uppgifter, direkt ansvariga inför dem de tjänar.
 10. LAA tar inte ställning i yttre angelägenheter, alltså bör LAA´s namn aldrig bli indraget i offentliga tvister.
 11. Vårt förhållningssätt till allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än marknadsföring. Vi ska alltid behålla vår personliga anonymitet i förhållande till massmedia.
 12. Anonymiteten är den andliga grunden för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip framför person.